حذف محدودیت پهنای باند (پهنای باند نامحدود)

Sunday, September 2, 2018

از تاریخ اول سپتامبر 2018 کلیه محدودیت پهنای باند برروی سرویس های میزبانی وب (هاست)، نمایندگی وب و سرورمجازی ارائه شده در کلیه مراکزداده ایران، اروپا و کانادا حذف گردیده است لذا زین پس محدودیتی از بابت پهنای باند برروی سرویس شما وجود نخواهد داشت.

« برگشت