اطلاع رسانی از طریق روبات تلگرام

Saturday, June 22, 2019

شما با اتصال به روبات تلگرام میزبان پایتخت می توانید از سیستم اطلاع رسانی نیز استفاده نمایید. برای این منظور به بخش ابزار و امکانات و سپس اطلاع رسانی از طریق روبات تلگرام بروید.

از طریق این روبات شما موارد زیر را اطلاع رسانی خواهید شد:

  • صورتحساب ها و فاکتور ها
  • وضعیت سرویس ها
  • تاریخ انقضا دامین و سرویس ها

« برگشت