شما با اتصال به روبات تلگرام میزبان پایتخت می توانید از سیستم اطلاع رسانی نیز استفاده نمایید. برای این منظور به بخش ابزار و امکانات و سپس اطلاع رسانی از طریق روبات تلگرام بروید.

از طریق این روبات شما موارد زیر را اطلاع رسانی خواهید شد:

  • صورتحساب ها و فاکتور ها
  • وضعیت سرویس ها
  • تاریخ انقضا دامین و سرویس ها


Saturday, June 22, 2019

« برگشت