اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه برای دستورات طولانی در لینوکس می توانیم "label" بگذاریم؟

چگونه برای دستورات طولانی در لینوکس می توانیم "label" بگذاریم؟

ابتدا کامند مربوطه را انتخاب کنید.

دستور زیر, دستوری است که از طریق آن حملات "DOS"را بر روی سرور تشخیص می دهند.

netstat -nat | awk '{print $6}' | sort | uniq -c | sort -n

همانطور که می بینید این دستور بسیار طولانی است و اگر بخواهیم همیشه آن را تایپ کنیم کار مشکلی خواهد بود. برای اجتناب از این کار, از "lable" گذاری استفاده می کنیم.

بدین ترتیب که ابتدا کامند مورد نظر و بعد "#lable" را تایپ می کنیم. همانند زیر:

netstat -nat | awk '{print $6}' | sort | uniq -c | sort -n # label

البته بجای "lable" نام مورد نظر خودتان که در واقع همان "dos" است را می نویسیم.

netstat -nat | awk '{print $6}' | sort | uniq -c | sort -n # dos

پس از آن برای قراخواندن ایت دستور, در محیط "SSH" با استفاده از کلیدهای "Ctrl + R" اسم آن "lable"را وارد خواهیم کرد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
176 کاربر این را مفید یافتند 368 نظرات

در همین زمینه