اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه دستورات و کامند ها با در نظر گرفتن لود سرور انجام شود؟

چگونه دستورات و کامند ها با در نظر گرفتن لود سرور انجام شود؟

اگر دستور زیر را به همین صورت وارد کنیم, می توانیم تنظیماتی انجام دهیم تا دستور در "ssh" با در نظر گرفتن حد خواصی از لود سرور انجام شود:

/usr/local/cpanel/bin/cpuwatch 5 command  

در این حالت, "command" تا زمانی اجرا می شود که لود سرور زیر "5" باشد. زمانی که لود به عدد "5" برسد, اجرای "command" متوقف خواهد شد و زمانی مجددا ادامه می یابد که لود پایین بیاید.

لازم به ذکر است که عدد"5" به صورت دلخواه قابل تغییر است.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
158 کاربر این را مفید یافتند 352 نظرات

در همین زمینه