اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی سرور مجازی > چگونه می توانیم "Kernel" سرور را به روز رسانی کنیم؟

چگونه می توانیم "Kernel" سرور را به روز رسانی کنیم؟

برای انجام این کار, ابتدا در فایل "/etc/yum.conf" و در قسمت "exclude" کنترل کنی که نوشته ای همانند "kernel*" موجود نباشد.

می توانیم با استفاده از دستور زیر "Kernel" را به روز رسانی کرد. البته دقت داشته باشید سیستم باید مبتنی بر "Redhat" باشد. مانند:"RedhatEnterprise " و"Centos"

yum update kernel

اگراز کرنل "smp"استفاده می کنید, از دستور زیر بهره ببرید و بعد توسط فرمان "reboot", سرور را "reboot" کنید:

yum upgrade kernel-smp
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
182 کاربر این را مفید یافتند 370 نظرات

در همین زمینه