اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی سرور مجازی > چگونه می توانیم فایل ها را بر اساس تاریخ آنها جستجو کنیم؟

چگونه می توانیم فایل ها را بر اساس تاریخ آنها جستجو کنیم؟

قبل از انجام هر اقدامی به نکات زیر توجه کنید:

  • اگر فایل هایی که اخیرا به آنها دسترسی داشته اید مد نظرتان است, از پارامتر "atime" استفاده کنید.

  • اگر فایل هایی که اخیرا تغییراتی در ساختار آنها ایجاد شده است , مانند "Attrib " مد نظرتان است, از پارامتر "btime" استفاده کنید.

-اگر فابلهایی که اخیرا تغییراتی در خود فایل,مثلا تغییرات در متن فایل انجام شده مد نظرتان است , تز پارامتر "mtime" استفاده کنید.

برای استفاده از این پارامتر,توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

در ساختار استفاده از پارامتر "mtime" , مقادیر در عدد 24 ضرب می شوند.

مثلا:

برای یافتن فایلی که 20 روز پیش ساخته شده,از سویچ " mtime -20 " بهره ببرید.

برای یافتن فایلی که 20 روز پیش در متن آن تغییرات بوجود آمده ,از سویچ " -mtime +20 " استفاده کنید. (لازم به ذکر است که در این سویچ,روز 20 ام را هم شامل می شود.)

برای یافتن فایلی که کمتر از 20 روز گذشته تغییرات در متن آن بوجود آمده, از سویچ "mtime -20- " استفاده نمایید. (لازم به ذکر است که در این سویچ,روز 20 ام را هم شامل نمی شود)

و برای یافتن فتیلی که دقیقا 20 روز پیش تغییرات در متن آن بوجود آمده, از سویچ " mtime 20-" استفاده کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
195 کاربر این را مفید یافتند 428 نظرات

در همین زمینه