اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم در چند فایل ,یک متن را جستجو کنیم؟

چگونه می توانیم در چند فایل ,یک متن را جستجو کنیم؟

برای انجام این امر می توانیم از دستور زیر استفاده منیم:

grep -lir "some text" *
  • l: نام فایل را در خروجی نمایش خواهد داد.

  • i: حساسیت به کوچک یا بزرگ بودن حروف را غیر فعال خواهد کردو

  • r: موجب جستجو در تمامی زیر پوشه ها خواهد شد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
187 کاربر این را مفید یافتند 395 نظرات

در همین زمینه