اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > خطای mysqldump: Got error: 29 چیست؟

خطای mysqldump: Got error: 29 چیست؟

خطای "mysqldump: Got error: 29: File './databasename/tablename.MYD' not found (Errcode: 24) when using LOCK TABLES" چیست؟

خطايي است که ممکن است در زمان "backup" گيري , "restore" و يا کار کردن با بانک "Mysql" با آن مواجه شويد.

براي رفع آن ,وارد آدرس " /etc/my.cnf "شده و متغير ذيل را در فايل "my.cnf" تنظيم نماييد.

nano /etc/my.cnf
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
single-transaction
[mysql]
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
188 کاربر این را مفید یافتند 383 نظرات

در همین زمینه