اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه خطای "mysqladmin flush-hosts" را برطرف کنیم؟

چگونه خطای "mysqladmin flush-hosts" را برطرف کنیم؟

اگر از سرور لينوکس استفاده مي کنيد و با خطاي "Host 'hostname' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' " مواجه شديد,بايد مقدار تنظيم شده براي "max_connect_errors" را در فايل "my.cnf" , طي مراحل زير بررسي کنيد:

بت استفاده از دستور زير وارد فايل "my.cnf" شويد:

nano /etc/my.cnf

به "max_connect_errors" مقدار دهيد. مثلا : max_connect_errors=1000

اگر "max_connect_errors" در فايل "my.cnf" موجود نبود, خطوط زير را به ابتداي فايل بيفزاييد و ذخيره کنيد:

[mysqld]
max_connect_errors=1000
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
172 کاربر این را مفید یافتند 356 نظرات

در همین زمینه