اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه زمان را طوری نمایش دهیم که برای انسان قابل درک باشد؟

چگونه زمان را طوری نمایش دهیم که برای انسان قابل درک باشد؟

بدین منظور می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

date -d @1234567890
echo 1234567890 | awk '{ print strftime("%c", $0); }'

دستورات فوق در باز خوانی "log" مفیدند. مثلا برای خواندن "log" های "squid" که زمان در آن ها با فرمت یونیکسی ذخیره شده:

tail -f /var/log/squid/access.log | awk '{ print strftime("%c ", $1) $0; }
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
171 کاربر این را مفید یافتند 197 نظرات

در همین زمینه