مرکز آموزش

  1. چگونه می توانیم آدرس "ip" را بیابیم؟

چگونه می توانیم آدرس "ip" را بیابیم؟

اعضا > مرکز آموزش > مقالات عمومی > چگونه می توانیم آدرس "ip" را بیابیم؟

بدین منظور یکی از سایت های ذیل استفاده نمایید:

http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip
http://www.whatismyip.com/
http://whatismyipaddress.com

پس از ورود به این سایت ها , عبارتی مانند زیر به شما نمایش داده می شود:

Your IP Address Is: xxx.xx.xxx.xx

آدرس آی پی در پرتال کاربران

در پرتال کاربران گزینه ای به نام اطلاعات آدرس آی پی تعبیه شده است که توسط آن به سادگی می توانید آدرس آی پی خودتان را مشاهده نمایید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
298 کاربر این را مفید یافتند 628 نظرات

در همین زمینه