میزبانی وب وردپرس کارآ
 • Product 1

  HP-500

  • 500مگابایت:فضا
   نامحدود:پهنای باند
   1هسته:پردازنده
   512مگابایت:رم

   diskspace=500
   bandwidth=Unlimited
   cpu=1
   memory=512
   addondomain=0
   features=Unlimited
   parkdomain=Unlimited


   _Space:500
   _Bandwidth:Unlimited
   _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
   __Subdomain:Unlimited
   __Email:Unlimited
   __FTP:Unlimited
   __SQL:Unlimited
   __ParkDomain:Unlimited
   __AddonDomain:0
   __Webserver:NGINX
   __CP:cPanel
   _Installer:رایگان
  فقط
  249000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  HP-1G

  • 1گیگابایت:فضا
   نامحدود:پهنای باند
   2هسته:پردازنده
   512مگابایت:رم

   diskspace=1000
   bandwidth=Unlimited
   cpu=2
   memory=512
   addondomain=1
   features=Unlimited
   parkdomain=Unlimited


   _Space:1000
   _Bandwidth:Unlimited
   _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
   __Subdomain:Unlimited
   __Email:Unlimited
   __FTP:Unlimited
   __SQL:Unlimited
   __ParkDomain:Unlimited
   __AddonDomain:1
   __Webserver:NGINX
   __CP:cPanel
   _Installer:رایگان
  فقط
  349000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  HP-3G

  • 3گیگابایت:فضا
   نامحدود:پهنای باند
   3هسته:پردازنده
   1024مگابایت:رم

   diskspace=3000
   bandwidth=Unlimited
   cpu=3
   memory=1024
   addondomain=1
   features=Unlimited
   parkdomain=Unlimited


   _Space:3000
   _Bandwidth:Unlimited
   _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
   __Subdomain:Unlimited
   __Email:Unlimited
   __FTP:Unlimited
   __SQL:Unlimited
   __ParkDomain:Unlimited
   __AddonDomain:1
   __Webserver:NGINX
   __CP:cPanel
   _Installer:رایگان
  فقط
  499000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  HP-5G

  • 5گیگابایت:فضا
   نامحدود:پهنای باند
   5هسته:پردازنده
   1024مگابایت:رم

   diskspace=5000
   bandwidth=Unlimited
   cpu=5
   memory=1024
   addondomain=2
   features=Unlimited
   parkdomain=Unlimited


   _Space:5000
   _Bandwidth:Unlimited
   _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
   __Subdomain:Unlimited
   __Email:Unlimited
   __FTP:Unlimited
   __SQL:Unlimited
   __ParkDomain:Unlimited
   __AddonDomain:2
   __Webserver:NGINX
   __CP:cPanel
   _Installer:رایگان
  فقط
  799000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  HP-10G

  • 10گیگابایت:فضا
   نامحدود:پهنای باند
   7هسته:پردازنده
   1024مگابایت:رم

   diskspace=10000
   bandwidth=Unlimited
   cpu=7
   memory=1024
   addondomain=3
   features=Unlimited
   parkdomain=Unlimited


   _Space:10000
   _Bandwidth:Unlimited
   _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
   __Subdomain:Unlimited
   __Email:Unlimited
   __FTP:Unlimited
   __SQL:Unlimited
   __ParkDomain:Unlimited
   __AddonDomain:3
   __Webserver:NGINX
   __CP:cPanel
   _Installer:رایگان
  فقط
  1199000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  HP-20G

  • 20گیگابایت:فضا
   نامحدود:پهنای باند
   8هسته:پردازنده
   4096مگابایت:رم

   diskspace=20000
   bandwidth=Unlimited
   cpu=8
   memory=4096
   addondomain=3
   features=Unlimited
   parkdomain=Unlimited


   _Space:20000
   _Bandwidth:Unlimited
   _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
   __Subdomain:Unlimited
   __Email:Unlimited
   __FTP:Unlimited
   __SQL:Unlimited
   __ParkDomain:Unlimited
   __AddonDomain:3
   __Webserver:NGINX
   __CP:cPanel
   _Installer:رایگان
  فقط
  1989000.00/mo
  سفارش دهید